Kolejny etap prac nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z przekazaniem projektu na kolejny etap legislacyjny zakończony został etap uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w rozwój elektromobilności, którzy zgłosili uwagi do projektu. Zostały one przeanalizowane, a projekt został zmodyfikowany aby ostateczna wersja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych była jak najbliższa oczekiwaniom społecznym oraz organizacji branżowych.

Najważniejsze zmiany w projekcie przekazanym do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich to między innymi:

- Zaproponowano nowe brzmienie przepisów dotyczących stref czystego transportu. Obowiązkowe będą tylko w przypadku miast powyżej 100 tyś mieszkańców gdzie występuje średnioroczne przekroczenie poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2. Zmodyfikowano katalog pojazdów uprawnionych na wjazd do strefy. Organy gminy otrzymają możliwość nadania indywidualnych wyłączeń związanych z ruchem pojazdów.

- Zmniejszono wysokość i częstotliwość poboru opłat związanych z numerami EIPA, w celu przyspieszeni rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów.

- W budynku wielorodzinnym  instalacja i użytkowanie punktu ładowania będzie należeć do czynność zwykłego zarządu do określonego poziomu mocy oraz skrócono okres rozpatrzenia wniosku na instalację punktu.

- Dodano definicję roweru wspomaganego elektrycznie – umożliwi to rozwój i wsparcie dla bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych.

- Zmodyfikowane zostały definicje związane z wykorzystaniem wodoru w transporcie.

Pełna wersja projektu oraz tabele uwag z konsultacji dostępne są na stronie RCL

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/kolejny-etap-prac-nad-nowelizacja-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych

Wstecz