Celami operacyjnymi Tyskiego Klastra Energii są:

 • stworzenie i wdrażanie kompleksowych programów służących budowie samowystarczalności energetycznej poprzez wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych,
 • wypracowanie i wdrażanie efektywnych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Tychy oraz Gminy Bieruń,
 • planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię   na obszarze działania Klastra,
 • wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej gaz ziemny, gaz LNG, biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych,
 • wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej w oparciu o wodór,
 • realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach,
 • planowanie i realizacja projektów w zakresie rozwoju systemów magazynowania energii,
 • planowanie i realizacja projektów w zakresie wdrażania inteligentnych systemów zarządzania stroną podażowo-popytową energii,
 • rozwój  energetyki prosumenckiej,
 • podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, w tym likwidację niskiej emisji,
 • wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektromobilności.

W ramach współpracy w Tyskim Klastrze Energii podejmowane będą w szczególności działania:

 • opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Klastra,
 • inicjowanie i wspólna realizacja projektów zmierzających do rozwoju lokalnego systemu energetycznego poprzez budowę odnawialnych źródeł energii, infrastruktury sieciowej,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze produkcji energii z OZE i jej magazynowania oraz inteligentnych systemów zarządzania dystrybucją  energii,
 • wdrażanie wspólnych projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań  i technologii,
 • organizacja i uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, seminariach, dotyczących obszaru tematycznego działania Klastra,
 • promowanie Klastra w kraju i zagranicą,
 • aktywne poszukiwanie źródeł finansowania, celem finansowania projektów realizowanych przez Klaster,
 • pozyskiwanie inwestorów dla działań realizowanych w ramach Klastra.