Tyski Klaster Energii jest dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz innych organizacji i osób fizycznych dążących do rozwoju efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, którzy zawarli cywilnoprawne Porozumienie o utworzeniu Tyskiego Klastra Energii w dniu 19 października 2020 r. oraz przystąpili do Klastra w czasie późniejszym. Podstawowymi dokumentami jest podpisane przez każdego z Członków Porozumienie i Regulamin.

 

Struktura Tyskiego Klastra Energii:

 • Rada Klastra

Jest naczelnym organem decyzyjnym i kontrolnym Klastra, który składa się z należycie umocowanych przedstawicieli Członków Klastra. Każdy Członek ma prawo wyznaczenia jednego przedstawiciela do Rady Klastra. Obecnie w Radzie Klastra jest osiemnastu przedstawicieli Członków założycieli (jedna osoba reprezentuje dwa podmioty), chęć przystąpienia do klastra wyraziły kolejne podmioty.

 • Prezydium Rady

Kieruje pracami Rady, na czele z Przewodniczącym Rady Klastra i Zastępcą Przewodniczącego. Liczbę członków i skład Prezydium Rady Klastra wybiera Rada na wspólną kadencję trwającą 3 lata, wybieranych spośród Członków Klastra. Prezydium Rady wybiera spośród Członków Rady Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę.

Przewodniczący Rady - Zbigniew Gieleciak, prezes RCGW S.A.

Zastępca Przewodniczącego Rady - Janusz Michałek, Prezes KSSE S.A.

Członkowie Prezydium: Hanna Skoczylas - Zastępca Prezydenta Miasta Tychy; Krystian Grzesica - Burmistrz Miasta Bieruń;

 • Komitet Sterujący

Organ wykonawczy, składa się z Lidera, Koordynatora oraz wybranych przez Prezydium Członków. Do zadań Komitetu należy prowadzenie spraw klastra, powoływanie Zespołów Roboczych i Rady Naukowo-Programowej z określeniem ich zadań.

Poza Liderem i Koordynatorem w Komitecie Sterującym zasiadają również: Marek Mrówczyński - Prezes Instalmedia Sp. z o.o. oraz Zbigniew Boczkowski - Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjnego i Usługowego Concret Sp. z o.o. Sp. K.

 • Lider Klastra

Kieruje pracami Komitetu Sterującego, prowadzi Biuro Klastra, prowadzi sprawy bieżące klastra w tym opracowanie dokumentów, wniosków, planów itp. poszukiwanie finansowania, działalność informacyjna i promocyjna. Pierwszym Liderem Tyskiego Klastra Energii jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

 • Koordynator Klastra

Reprezentuje klaster w kontaktach z OSD, pełni funkcję spółki obrotu dla Klastra w tym bilansowanie potrzeb energetycznych i możliwości wytwórczych wewnątrz klastra, zapewnienia właściwą koordynację dostaw paliw i nośników energii od zewnętrznych dostawców. Pierwszym Koordynatorem Klastra jest Control Process S.A.

 • Zespoły robocze
  • ds. wodoru
  • ds. magazynowania energii
  • ds. odpadów i biomay
  • ds. fotowoltaiki

Zespoły robocze są społecznymi, kolegialnymi  ciałami  pełniącymi funkcję  konsultacyjną, opiniodawczą i ekspercką Tyskiego Klastra Energii w zakresie odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza  produkcji i wykorzystania wodoru, magazynowania energii oraz zagospodarowania biomasy i odpadów. Zespoły prowadzą prace nad wdrożeniem ksiąg rekomendacji dotyczących technologii i sprzętu, opracowaniu standardów oraz inne prace określone przez Komitet Sterujący. Pracami Zespołów kieruje Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Zespołu.