Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. – LIDERA TYSKIEGO KLASTRA ENERGII

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. – LIDER TYSKIEGO KLASTRA ENERGII z siedzibą w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0000046396, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 229.407.000 zł w całości wpłacony (dalej: Administrator).

Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie Administratora oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem: rcgw@rcgw.pl lub telefonicznie pod numerem: 32 325 72 35.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Mateusz Utrata. Bezpośredni kontakt z Inspektorem, możecie Państwo nawiązać kierując wiadomość pod adres: iodo@rcgw.pl

W celu zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. Opracowaliśmy standardy postępowań, które ujęliśmy w stosowne polityki i procedury. Polityki i procedury podlegają okresowym aktualizacjom, celem utrzymania ich zgodności z przepisami prawna oraz aktualności stosowanych rozwiązań. Wszyscy pracownicy Administratora, którzy w jakimkolwiek zakresie przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, podlegają zobowiązaniom w zakresie poufności oraz są regularnie szkoleni w obszarze standardów ochrony danych osobowych.

W każdym czasie, przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym do wydania ich kopii;
  • żądania sprostowania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • żądana ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przeniesienia danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podwykonawcom Administratora, świadczących na jego rzecz usługi w zakresie wykonawczo-technicznym, informatycznym, księgowym lub prawnym. Państwa dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a także zautomatyzowanego ich przetwarzania lub profilowania.

Państwa dane osobowe, mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących sytuacjach:

 

Komunikacja i marketing:

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie obejmującym Państwa imię, nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, w celu prowadzenia bieżącej korespondencji i udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Podstawę przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach stanowi wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda lub prawnie usprawiedliwiony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane przetwarzane są przez czas uzasadniony celem prowadzonej korespondencji,
a następnie gromadzone jedynie na potrzeby realizacji ewentualnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia.

 

Dane osobowe w relacjach biznesowych:

W przypadku większości relacji biznesowych, dochodzi do udostępnienia przez kontrahenta na rzecz Administratora, danych osobowych osób reprezentujących kontrahenta lub osób, którym kontrahent powierzył realizację postanowień zawartej umowy lub prowadzenie bieżącej korespondencji.

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych ogranicza się wówczas wyłącznie do zakresu niezbędnego dla realizacji celów przetwarzania tj. zawarcia i właściwej realizacji postanowień umowy łączącej Administratora i jego kontrahenta, którego Państwo reprezentujecie albo który powierzył Państwu realizację umowy łączącej go z Administratorem lub prowadzenie bieżącej korespondencji i obejmuje wyłącznie Państwa dane dotyczące tożsamości lub dane kontaktowe. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi natomiast art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wygaśnięcia umowy łączącej Administratora z kontrahentem, którego Państwo reprezentujecie lub który powierzył Państwu realizację umowy łączącej go z administratorem, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.